free site templates

VW Bus Evenementen

VW Bus Evenementen 2020, (voorzover bekend)


12 juli Keverdag Noord-Holland  GEANNULEERD   www.keverdagnoordholland.nl

8 aug Boerendag Alphen GEANNULEERD    www.boerendagalphen.nl

28-30 aug 5e Bullitreffen Snikzwaag https://www.facebook.com/events/997948623918322/

4-6 sept. Aircooled Bergharen  www.aircooledbergharen.nl
Camping De Tolbrug Stompendijk 9, 6617 KH Bergharen 11-13 sept.

VW Busfest, Great Malvern GEANNULEERD    www.busfest.org

11-13 sept Beautiful Budel www.beautifulbudel.nl

18-20 sept   VERPLAATSTE Voorjaarsmeeting  https://www.zwartebergen.nl
Vakantiecentrum De Zwarte Bergen Bergendreef 1, 5575 XP Luyksgestel

okt Technische dag VWBCN www.vwbusclub.nl info volgt